INFORMAȚII ÎNSCRIERE PROFIL TEOLOGIC – clasa a IX-a

PROFIL TEOLOGIC

SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE ORTODOXĂ ,  GHID TURISM RELIGIOS,

SEMINARII/COLEGII/LICEE TEOLOGICE ORTODOXE

 

  • Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unitățile de învățământ cu profil vocațional teologic, graficul admiterii și alte informații legate de aceasta vor fi anunțate pe pagina web/pagina de facebook a școlii.

 

  • Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

 

 

3)  Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

3.1. anexa la fișa de înscriere;

3.2. certificat de naştere – copie;

3.3. fişa medicală în original;

3.4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de  Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

3.5. adeverință/certificat de botez – copie;

3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh;

3.7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

 

4) În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

  1. a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
  2. b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

 

5) Interviul/colocviul/proba orală constă în:

  1. a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
  2. b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
  3. c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (pentru cultul ortodox).

 

6) Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT)

 

7) Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare  a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

 

8) Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei   nr.  2 la Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare.

 

9) În situația în care unul dintre candidați, la una dintre specializările unităților de învățământ vocațional teologic, nu a studiat disciplina religie pe parcursul claselor V-VIII, și în consecință nu are media încheiată la disciplina religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susține o probă orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (la cultul pentru care candidează). În această situație, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa şcolară de religie, clasele V-VIII. Durata probei orale va fi de 20 minute.

 

10) Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ.

 

11) Interviul/colocviul/proba orală, se desfășoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații înscriși.

 

 

1 Comment:

Comments are closed.