Admitere la liceu

ADMITERE 2021

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX ”SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL”,
FILIERA VOCAȚIONALĂ, PROFIL TEOLOGIC ORTODOX

Sesiunea I:

7-14 IUNIE: Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa nr. 3 la ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere.

15-18 IUNIE: Proba de aptitudini muzicale / Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa nr. 3.

18 IUNIE: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.

14 IUNIE: Validarea de către comisia de admitere județeană a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată.

15 IUNIE: Transmiterea de la liceele vocaționale a informațiilor cu privire la candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere.

Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși, dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată.

 Notă: Nu se eliberează fișă de înscriere pentru completarea opțiunilor candidaților care au

fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, cu excepția candidaților admiși care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată.

 

Sesiunea a II-a :

29 IULIE: Înscrierea pentru probele de aptitudini.

30 IULIE : Desfășurarea /Echivalarea probelor de aptitudini.

2 AUGUST : Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

4-5 AUGUST : Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini.

 

La seminariile/liceele teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial .

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁 unde: ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a); MFA = media finală de admitere.

Înscrierile se fac la serviciul secretariat al Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”.

Dosarul de înscriere a candidaţilor se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail :  ltosfantim@gmail.com.

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

 1. a) un interviu/colocviu/probă orală evaluate cu calificativ admis/respins;
 2. b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Proba orală constă în:

 1. a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii , la alegerea candidatului;
 2. b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
 3. c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase , la alegerea candidatului.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V – VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

Pentru toate specializările de la profilul Teologic, media minimă la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (şapte).

În situaţia în care unul dintre candidaţi, la una dintre specializările unităţilor de învăţământ vocaţional teologic, nu a studiat disciplina Religie pe parcursul claselor V – VIII, şi, în consecinţă, nu are media încheiată la disciplina Religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susţine o probă orală de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie (la cultul pentru care candidează). În această situaţie, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa şcolară de religie, clasele V – VIII.

Durata probei orale va fi de 20 de minute.

Conţinuturi propuse in vederea realizarii subiectelor pentru proba orală conform programei şcolare de religie (clasele V-VIII):

 1. Decalogul- importanța lui in viața omului (Cls. V)
 2. Rugăciunea, temei şi putere a vieții creştine ( Cls. VI)
 3. Rugăciunea Tatăl nostru ( Cls. VI)
 4. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfințire a omului (Cls. VII)
 5. Sfintele Taine in viața creștinilor (Cls. VII)
 6. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viața Bisericii (Cls. VIII)
 7. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – minunea vindecării orbului din naştere (Cls. VIII)