Secretariat: +40 356 179 440
Administrație: +40 356 178 802

Oferta educațională ciclul preșcolar

2024-2025

Număr de clase disponibile: 3 clase

Grupa mică: 20 locuri

Grupa mijlocie: 23 locuri

Grupa mare: 23 locuri

 

Oferta Curriculară

EDUCAREA LIMBAJULUI

-înţelegerea şi transmiterea de mesaje simple; reacţionarea la acestea ;
-participarea la activităţile de grup/de joc atât în calitate de vorbitor, cât şi de auditor;
-distingerea sunetelor ce compun cuvintele, pentru a le pronunţa corect;
-învăţarea de cuvinte noi, conştientizându-le înţelesul, pentru a le folosi în contexte adecvate;
-îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan utilizarea unui limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
-exprimarea corectă din punct de vedere sintactic, în propoziţii simple;
-audierea cu atenţie a unor texte pentru mărirea orizontului de cunoaştere;
-receptarea unui text înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
-exprimarea în propoziţii simple trăiri, întâmplări din experienţa proprie sau a altor copii/adulţi în reproducerea unor poezii/poveşti.

ACTIVITĂȚI MATEMATICE

-recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare);
-clasificarea obiectelor şi fiinţelor după unul sau mai multe criterii asociate;
-să numere de la 1-10, recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
-să-şi formeze reprezentări corecte despre formele geometrice plane-cerc, pătrat, dreptunghi triunghi;
-efectuarea de operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
-identificarea poziţiei unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
-efectuarea de operaţii şi deducţii logice, în cadrul jocurilor cu piesele geometrice;
-să raporteze numărul la cantitate;
-aprecierea globală a cantităţii de obiecte concrete şi raporturile cantitative dintre două grupuri comparate, folosind un limbaj adecvat;
-înţelegerea şi numirea relaţiilor spaţiale relative, plasarea obiectelor într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat;

CUNOAȘTEREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

-să comunice impresii, idei despre aspecte ale mediului înconjurător;
-recunoaşterea anumitor schimbări şi transformări din mediul înconjurător;
-să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
-cunoaşterea aspectelor caracteristice mediului apropiat pentru a se adapta uşor la cerinţele acestuia.
-cunoașterea unor elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele folosind materiale intuitive;
-aplicarea normelor de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;
-cunoaşterea unor elemente ale culturii şi religiei mediului social din care face parte;

EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE

-cunoaşterea persoanelor din mediul apropiat;
-cunoaşterea normelor de comportare necesare integrării în viaţa socială (igiena personală; familie, grădiniță, grup de joacă);
-respectul de sine (politețe, sinceritate, hărnicie, prietenie, toleranță);
-manifestarea spiritului de echipă prin colaborare la realizarea unei activităţi în comun;
-cunoaşterea şi aplicarea regulilor de igienă personală;
-cunoașterea şi utilizarea unor unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
-să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
-să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
-formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;
-manifestarea atitudinii pozitive faţă de fiinţe şi lucruri;
-cunoașterea drepturilor copilului în viaţa socială;
-conştientizarea consecinţelor pozitive şi negative ale comportamentelor sale asupra sa şi a celorlalţi;
-cunoaşterea de reguli de securitate personală (reguli de circulație);
-înţelegerea semnificaţiei unor evenimente social-culturale.

EDUCAȚIE PLASTICĂ

-redarea temelor plastice specifice desenului (punctul, linia, forma-spontană, decorativă);- obţinerea de efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii (dactilopictură, fuzionare, presare, stropire, amprentare, șablonul, ștampilare);
-identificarea culorilor și folosirea acestora corespunzător (culori primare, calde, reci);
-aplicarea diferitelor tehnici de lucru pentru a obţine forme cât mai apropiate de realitate;

EDUCAȚIE MUZICALĂ

-diferenţierea auditivă a timbrului, intensităţii, duratei şi înălţimii sunetelor din mediu şi pe cele muzicale;
-interpretarea cântecelor însoţite de mişcări sugerate de textul lor;
-intonarea de cântece pentru copii;