ORDIN Nr. 4.248
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei

nationale, interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea si

 desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii

 clasei a VIII-a în anul scolar 2019-2020

 

 

Având în vedere:
– prevederile art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 alin. (3) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
– prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii în sistemul national de învatamânt, cu modificarile ulterioare;
– prevederile art. 2 din Hotarârea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta nr. 6/2020;
– prevederile art. 49 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul României si ale Hotarârii Parlamentului României nr. 3/2020 pentru încuviintarea masurii adoptate de Presedintele României privind instituirea starii de urgenta pe întreg teritoriul României;
– prevederile Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul României, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

 

ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

 

Art. I. – Ordinul ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 29 august 2019, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu urmatorul cuprins:
„Art. 3
1. – Programele pentru disciplinele de examen, valabile pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2019-2020, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.115/2020 privind aprobarea programelor pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat national, în anul scolar 2019-2020.”
   2. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
„(3) Elevii aflati în izolare/confirmati pozitiv «COVID-19» sustin probele de evaluare nationala pentru absolventii clasei a VIII-a conform unei proceduri speciale elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
(4) Pentru elevii care solicita si primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii Nationale de sustinere a probelor cu subiectul de rezerva se organizeaza proba scrisa/probele scrise dupa finalizarea ultimei probe prevazute în Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2019-2020, prevazut în anexa la prezentul ordin.”
3. La articolul 5 alineatul (4), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) stampila-tip pentru unitatile de învatamânt/centrele de examen în care se organizeaza probe scrise pentru evaluarea nationala: «Evaluare Nationala 2020 – C.E.»;
b) stampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: «Evaluare Nationala 2020 – C.Z.E.”
  4. La articolul 6, alineatele (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(7) Tragerea la sorti se efectueaza în sistem de videoconferinta cu participarea reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative din învatamântul preuniversitar, ai organizatiilor de parinti reprezentative, ai consiliului judetean/municipal al elevilor si ai mass-mediei.
(8) Repartizarea pe comisii a cadrelor didactice se consemneaza într-un proces-verbal în care se mentioneaza si persoanele apartinând societatii civile care au participat la videoconferinta organizata pentru tragerea la sorti.”
5. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 9. –
(1) Candidatii care depun/transmit prin mijloace electronice contestatii completeaza, semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice o declaratie-tip în care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. În cazul candidatului minor, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestuia.”
6. La articolul 11, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:
„(10) Supravegherea probelor scrise este asigurata, pentru fiecare sala, de minimum un asistent, cadru didactic de alta specialitate decât cea corespunzatoare disciplinei la care se sustine proba.”

  1. La articolul 12, alineatul (2) se abroga.
    8. Anexa „Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, în anul scolar 2019 -2020“ se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

   Art. II. – Directia generala învatamânt preuniversitar, Centrul National de Politici si Evaluare în Educatie, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul – Directia minoritati, precum si Directia generala economica duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. – Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Ministrul educatiei si cercetarii,
Cristina Monica Anisie

 

 

Bucuresti, 13 mai 2020.
Nr. 4.248.

 

 

ANEXA
(Anexa la Ordinul
nr. 4.916/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARUL
de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii

clasei a VIII-a în anul scolar 2019-2020

 

 

 

2-5 iunie 2020 Înscrierea la evaluarea nationala
15 iunie 2020 Limba si literatura româna – proba scrisa
17 iunie 2020 Matematica – proba scrisa
18 iunie 2020 Limba si literatura materna – proba scrisa
22 iunie 2020 (pâna la ora 14,00) Afisarea rezultatelor înaintea contestatiilor
22 iunie (ora 16,00-ora 19,00) – 23 iunie (ora 8,00-ora 12,00) Depunerea contestatiilor
23-26 iunie 2020 Solutionarea contestatiilor
27 iunie 2020 Afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor

NOTA:
La solicitarea comisiilor judetene/Comisiei municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a sau din propria initiativa, Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale poate aproba, în situatii exceptionale, prelungirea perioadelor de evaluare a lucrarilor scrise ori de afisare a rezultatelor, precum si reducerea perioadei de afisare a rezultatelor.

 

Previous

Comments are closed.